Rohatyn Jewish Heritage

Rohatyn Jewish Heritage is a volunteer-led program of heritage preservation and education, working to re-connect the history of Rohatyn’s now-lost Jewish community with the people and places of the modern town. With the cooperation of current Rohatyn residents and volunteers from around the world, today the program focuses primarily on recovery of Jewish headstone fragments discovered in town and their return to the old Jewish cemetery. Future plans include a cleanup and rehabilitation of the old cemetery, a modest memorial space for recovered headstone fragments, and the development of educational materials to support a renewed appreciation of the intertwined communities which once lived in Rohatyn.

We thank all the people of Rohatyn and the world who have helped during the past years. This website will be used to expand the program description and educational resources; please visit again. And in the meantime, you can find us on Facebook.


«Єврейська спадщина Рогатина» є волонтерською програмою, метою якої є збереження історичної спадщини та набуття освіти; організація працює задля ради відновлення історії Рогатинської єврейської громади з людьми та матеріальними пам’ятками у теперішньому місті у співпраці з нинішніми жителями Рогатина і добровольцями з усього світу. Зараз програма зосереджена, головним чином, на пошуках та відновленні фрагментів єврейських надгробків, які залишилися у місті та їх поверненню на старий єврейський цвинтар. Майбутні плани включають у себе очищення та відновлення старого цвинтаря, створення пам’ятного місця для встановлення відновлених надгробків та їх фрагментів, а також розробку освітніх матеріалів для відродження пам’яті та пошани до національних громад, які колись проживали у Рогатині.

Ми дякуємо всім людям Рогатину і світу, які нам допомагали протягом останніх років. Цей веб-сайт буде використовуватися для поширення опису програми та освітніх ресурсів; будь ласка, відвідувайте його як найчастіше. Ви також можете знайти нас на facebook.


Żydowskie Dziedzictwo Rohatynia to prowadzony przez wolontariuszy program ochrony dziedzictwa i program edukacji, pracujący nad ponownym połączeniem historii Rohatyńskich, dziś utraconych żydowskich społeczności z ludźmi i miejscami współczesnego miasteczka. Dzięki współpracy obecnych mieszkańców Rohatynia i wolontariuszy z całego świata, obecnie program skupia się przede wszystkim na odzyskiwaniu fragmentów kamieni nagrobnych znalezionych w mieście i ich powrocie na teren starego żydowskiego cmentarza. Przyszłe plany obejmują: sprzątanie i remont starego cmentarza, stworzenie niewielkiego miejsca pamięci dla odkrytych fragmentów nagrobków oraz rozwój materiałów edukacyjnych wspierających odnowione uznanie dla połączenia społeczności, które kiedyś żyły w Rohatyniu.

Chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom Rohatynia i ludziom z całego świata, którzy pomagali w poprzednich latach. Ta strona została stworzona by rozprzestrzeniać opis programu i kwestie edukacyjne. Odwiedźcie nas ponownie. A w międzyczasie możecie nas znaleźć na Facebooku.